Algemene voorwaarden

Individuele belangenbehartiging

Een lid heeft aanspraak op individuele belangenbehartiging 6 maanden na ingang van de betaling van het lidmaatschap.

Individuele Belangenbehartiging behelst:

 • Een intake gesprek met een individueel belangenbehartiger
 • Adviezen van een individueel belangenbehartiger
 • Begeleiding voor, tijdens en na functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken of andere gesprekken met leidinggevenden of andere vertegenwoordigers van de werkgever. Aanwezigheid tijdens een gesprek vindt alleen plaats indien dit naar de mening van de individueel belangenbehartiger bijdraagt aan het belang van het lid.
 • Begeleiding voor, tijdens en na bezwaren gevoerd door een individueel belangenbehartiger namens het lid tegen een door werkgever genomen besluit. Dit is inclusief het schrijven van een bezwaarschrift en het pleiten van de zaak op de bezwaar zitting.
 • Het lid dat hulp ingeroepen heeft, moet zich houden aan de instructies van de individueel belangenbehartiger inzake alle communicatie richting werkgever.
 • Waar nodig moet een lid een machtiging tekenen zodat de individueel belangenbehartiger voor hem kan handelen.

Loopbaan advies

Een lid kan na aanmelding een gesprek met een kaderlid aanvragen om te bespreken wat voor mogelijkheden AC-HOP ziet voor de loopbaan van het lid. De mogelijkheden en onmogelijkheden zullen worden besproken en goede strategieën worden geëvalueerd. De AC-HOP zal een geschreven advies geven en zonodig assisteren bij het opstellen van de formulieren voor het R&O- of functioneringsgesprek.

Rechtsbijstand

Indien tijdens een arbeidsconflict formeel juridische stappen nodig zijn kan de individueel belangenbehartiger besluiten tot het inschakelen van rechtsbijstand. Dit gebeurd door het inhuren van juristen van de Copgroep. Waar nodig moet een lid een machtiging tekenen zodat de jurist voor hem kan handelen.

In principe is er een beperking van 50 uur rechtsbijstand per zaak. Contacten tussen het lid en de jurist lopen altijd en alleen via de individueel belangenbehartiger om te voorkomen dat er onnodige uren gemaakt worden. Indien er meer dan 50 uren worden gemaakt en deze niet door de werkgever vergoed worden als deel van het vonnis van de rechter, of als deel van de getroffen regeling, kunnen deze in rekening worden gebracht bij het lid. Dit naar oordeel van de penningmeester AC-HOP.

Definities

 • AC-HOP is de landelijke belangenorganisatie voor medewerkers werkzaam in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gevestigd te Leiden.
 • Een Lid is een individu werkzaam, of werkzaam geweest, bij een instelling van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, dat valt onder een cao waar de AC-HOP mede voor verantwoordelijk is en dat zich schriftelijk of via internet heeft aangemeld als lid van de AC-HOP en de verschuldigde contributie heeft betaald.
 • Een Kaderlid is een AC-HOP lid dat namens de AC-HOP participeert in lokale of nationale overleggen, een bestuurlijke functie binnen de AC-HOP vervult, of namens de AC-HOP als individueel Belangenbehartiger optreedt.
 • De Individueel Belangenbehartiger (Ib’er) is een kaderlid geschoold in het oplossen van arbeidsconflicten en andere werk gerelateerde problemen.
 • Individuele Belangenbehartiging is assistentie verleend door een individueel belangenbehartiger aan een lid in het oplossen van een arbeidsconflict of arbeid gerelateerd probleem.
 • Rechtsbijstand betreft formele juridische processen die worden gevoerd namens de AC-HOP door juristen van de Copgroep, voor een lid om een arbeid gerelateerd juridisch probleem op te lossen.

 

Werkwijze

 1. Vul het online formulier in.
 2. Een kaderlid neemt contact met u op.
 3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
 4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk