Verandering van de ambtenarenstatus

De politiek vindt dat de ambtelijke status van overheidsmedewerkers niet meer van deze tijd is. In voorjaar 2015 is er een wet aangenomen die de ambtelijk status afschaft, behalve voor politie, militairen en medewerkers van de rechtbanken. Deze wet komt najaar 2015 in de eerste kamer. Beoogd was dit per 1 januari 2017 in te voeren. Per die datum zouden alle medewerkers in universiteiten, universitaire medische centra en onderzoekinstellingen een privaat rechtelijke aanstelling hebben.

Inmiddels is gebleken dat afschaffing van de ambtelijke status alleen kan als meer dan honderd andere wetten worden veranderd. Ook vereist dit uitvoerige aanpassingen aan de cao’s en de introductie van bezwaarreglementen voor alle instellingen.

Zelfs als de eerste kamer deze wet aanneemt, is invoering op korte termijn effectief onmogelijk.

Ambtenaren Centrum is tegen deze wet en zal alles doen om dit te stoppen. Dit omdat met de belangen van de medewerkers zorgvuldig omgegaan moet worden. De ambtelijke status bewaakt deze belangen en afschaffing is alleen acceptabel als dit zeer zorgvuldig gebeurd.

In navolging van het D66 en CDA initiatief heeft de politiek besloten dat de ambtelijke rechtspositieregeling van overheidsmedewerkers niet meer van deze tijd is. In het voorjaar van 2015 is een wet (WNRA) voorgesteld die de rechtspositie bij overheid en semi-overheids instellingen via het privaat recht gaat regelen. Behalve dan voor o.a. politie, militairen, medewerkers van rechtbanken, wethouders, Kamerleden en burgemeesters. Overigens blijven diverse ambtenarenverplichtingen onverkort van kracht. Zoals de plicht om nevenfuncties te melden en het verbod op het aannemen van giften. In november 2016 passeert deze wet de Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017 bleek iets te voortvarend. Per die datum zouden alle medewerkers in universiteiten, universitaire medische centra en onderzoekinstellingen een privaatrechtelijke overeenkomst hebben. De nieuwe streefdatum is 1 januari 2020.

Bezwaar- en beroepsprocedures uit de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) zullen niet meer van toepassing zijn. Meer dan honderd wetten vergen aanpassing. Evenals uitvoerige aanpassingen aan de cao’s. Het vervallen van de bezwaarprocedure zal het bestuursorgaan een gelegenheid ontnemen voor sturing op integriteit, kwaliteit en zelfreinigendvermogen als bedoeld in de Awb. Het invoeren van een intern klachtenreglement bij alle instellingen ligt daartoe voor de hand. Afschaffing van de bezwaar- en beroepsmogelijkheid betekent niet dat medewerkers opeens rechteloos worden, want er komt een rechterlijke toetsing voor in de plaats. Wat wel anders is dan voorheen, is dat kosten voor herstel van de rechtsbalans mogelijk zwaarder op de medewerker drukken.

Mede omdat met de belangen van medewerkers zorgvuldig omgegaan dient te worden, is het Ambtenaren Centrum geen voorstander van de WNRA.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk