De cao Nederlandse universiteiten

De collectieve arbeidsovereenkomst Nederlandse Universiteiten (cao-NU) is aangegaan tussen de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de vier vakbonden in de sector waaronder de AC-HOP. De onderzoekinstellingen die onder de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen vallen (KNAW) volgen de cao NU. Dat betekent dat hoewel ze geen onderhandelingspartner zijn, de KNAW de cao NU volledig overneemt voor haar eigen personeel.

De cao NU is een standaard cao. Standaard betekent dat de bepalingen in de cao NU bindend zijn en dat er niet naar boven of naar onder van kan worden afgeweken. De cao tekst is vrij abstract en voor werknemers niet altijd even goed te volgen.

De onderhandeling voor de cao NU gebeuren voor AC-HOP door professionele onderhandelaars van FBZ. Deze worden ondersteund door de klankboord groep Nederlandse Universiteiten. Deze bestaat uit kaderleden met kennis van de problemen en werkwijze binnen de Universiteiten die de onderhandelaars adviseren bij het opstellen van de onderhandelingsinzet en die als eerste feedback geven over de behaalde resultaten. Een onderhandeld cao NU akkoord is pas definitief na de ledenraadpleging waarbij alle AC-HOP leden die binnen de universiteiten vallen hun mening hebben mogen geven.

De tekst van de cao NU regelt vooral verlof, bijzonder verlof, aanstelling, beoordelingen, ontslag, uitkering en bovenwettelijke uitkering (BWNU) en reorganisaties. De salaris schalen zijn vastgesteld in een appendix van de cao NU. Ook is er daar een lijst met actuele speerpunten. Ontslag is vaag omschreven in de cao NU. Dit kan alleen begrepen worden in samenhang met een goed begrip van de heersende jurisprudentie in het ambtenarenrecht.

Wat niet in de cao NU staat maar daar wel toebehoord zijn de afspraken over Universitair Functie Ordenen (UFO). Deze afspraken zijn gemaakt tussen VSNU en de vier bonden en zijn bindend. Alle functie profielen en de niveaus daarbinnen zijn omschreven samen met de eisen die daarvoor gelden. Dit is heel belangrijk zowel voor loopbaanvorming als beoordeling.

Het begrijpen van de cao NU is niet altijd eenvoudig, zelfs veel HR functionarissen begrijpen de cao NU niet. Bij twijfel is het verstandig een deskundig AC-HOP kaderlid te raadplegen.

De cao NU heeft ook mogelijkheden om lokaal bepaalde arbeidsvoorwaarden te regelen, bij voorbeeld de fietsregelingen en verlof op lokale feestdagen zoals Leidens ontzet. Dit gebeurt per Universiteit aan de Lokaal Overleg tafel waar AC-HOP haar leden binnen de instelling vertegenwoordigd. De lokale arbeidsvoorwaarden zijn per instelling geregeld en per instelling dus anders.

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk