Nieuws

WOinActie update melding Arbeidsinspectie / WOinActie update complaint to the Labour Inspectorate

20 januari 2020
Universiteiten

Publicatie mail, persbericht en rapport naar medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld. 

Alle downloads staan onderaan dit artikel 

Beste collega,

[English below]

Afgelopen december heb je, na een oproep van WOinActie, een korte vragenlijst ingevuld over overwerk, oorzaken en gevolgen. Ruim 700 collega's deden hetzelfde. Nogmaals onze hartelijke dank, we waren verrast maar ook geschrokken van de vele reacties in zo'n korte periode aan het eind van het jaar!

Je hebt je mailadres achtergelaten om op de hoogte gehouden te worden. In deze mail geven we een update.

Naar aanleiding van het aantal en de aard van de meldingen, hebben we besloten een rapport te schrijven. Dat tref je bijgevoegd aan. Je treft ook het persbericht aan waarmee we dit rapport de wereld in sturen. Op 20 december 2019 hebben we de inspecties SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) laten weten een officiële melding in januari te doen, begeleid door de rapportage. Afgelopen vrijdag is deze melding gedaan door FNV en AOb, sector WO&O (waarin de VAWO per 01-01-2020 is opgegaan) mede namens WOinActie en vergezeld van de rapportage, alle volledig geanonimieerde commentaren en onderliggende documenten (zoals de vragenlijst maar ook eerdere onderzoeken). Hierdoor heeft de melding ook een officiele status gekregen. In het rapport roepen we SZW op nader onderzoek te doen.

(Voor de duidelijkheid: bijgevoegd rapport bevat slechts de geanonimiseerde commentaren van degenen die daar toestemming voor hebben gegeven. Alleen SZW krijgt alle geanonimiseerde commentaren.)

Vanmorgen om 09:30 uur wordt dit rapport door een delegatie van WOinActie, bestaande uit Ingrid Robeyns, Remco Breuker en Marijtje Jongsma, vergezeld door Harry van Drongelen (jurist, gespecialiseerd in arbeidsrecht en vooral arbeidstijdenwetgeving en gepensioneerd UHD'er) overhandigd aan SZW. Daarnaast hebben we inmiddels artikelen in NRC, FD, Trouw, AD/Parool en De Groene. Het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) en de AOb besteed er ook aandacht aan. Ingrid Robeyns heeft vanmorgen Radio 1 te woord gestaan. We proberen natuurlijk nog meer media-aandacht te genereren en hebben daarom het rapport en persbericht ook naar redacties bij radio en televisie gestuurd. Tot slot gaan we ons best doen het rapport ook bij zoveel mogelijk relevante Tweede Kamerleden te krijgen, vooral bij hen die gaan over onderwijs en wetenschap.

Aanstaande woensdag 22 januari van 17:00-18:30 (inloop vanaf 16.45 uur) is er weer een landelijke WOinActie-bijeenkomst (locatie: "VOC-zaal", Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam) en kunnen we jullie hopelijk verder informeren over de voortgang, reacties, enz. We kunnen dan ook eventuele vragen beantwoorden.

Erop vertrouwende je hiermee voor het moment voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet, namens WOinActie,

Willemien Sanders

 

Dear colleague,

Last December, following a call by WOinActie, you have completed a short survey on overtime, causes and consequences. Over 700 colleagues did the same. Again, many thanks! We were surprised but also shocked by the many responses in such a short period of time at the end of the year!

You have left your email to get informed about the complaint. In this message we give an update.

Given the number and nature of the responses, we decided to write a report. You can find it attached. You also find attached the press release with which we send the report into the world (in Dutch). On 20 December 2019 we informed the Inspectorate SZW (previously: the Labour Inspectorate) we would be filing an official complaint in January, accompanied by a report. Last Friday this complaint has been filed by FNV and AOb, sector WO&O (VAWO has become part of AOb as of 01-01-2020), also on behalf of WOinActie and accompanied by the report, all fully anonymised comments and underlying documents (such as the survey but also earlier research reports). This gives the complaint a formal status. In the report we call on SZW to further investigate the matter of overtime and its consequences.

(To be clear: the report attached only contains the anonymized comments of the respondents who gave permission to publish them. Only SZW will receive all anonymized comments.)

This morning at 09:30, a delegation of WOinActie, consisting of Ingrid Robeyns, Remco Breuker and Marijtje Jongsma, accompanied by Harry van Drongelen (lawyer, specialised in labour law and especially working time legislation, and retired Associate Professor) will offer this report to SZW. In addition, articles will appear in NRC, FD, Trouw, AD/Parool and De Groene. The Hoger Onderwijs Persbureau (Higher Education Press Agency, HOP) and the AOb will also pay attention to it. Earlier this morning Ingrid Robeyns has addressed it on Radio 1 (national radio). We will of course try to generate even more media attention and to that end we have also sent the report and press release to radio and television editors. Finally, we will do out utmost to make sure the relevant parliamentarians will get a copy, specifically those responsible for education and science.

Next Wednesday 22 January from 17:00 to 18:30 (entry from 16.45 uur) another national WoinActie meeting will take place (location: "VOC-zaal", Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam) and hopefully we can update you further about progress, responses, etc. We can also answer any questions you may have there.

We hope to have informed you sufficiently for the moment.

With kind regards, on behalf of WOinActie,

Willemien Sanders

►Download hier het persbericht 

► Download hier het rapport 

► Download the survey in english 

 

Werkwijze

  1. Vul het online formulier in.
  2. Een kaderlid neemt contact met u op.
  3. In overleg wordt een oplossingsstrategie bepaald.
  4. Het probleem wordt opgelost.

Casussen in praktijk